UDFALD AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 19.4 2022

På den ekstraordinære generalforsamling var 45 medlemshusstande mødt op. Formand Jens E. Jørgensen og Niels Bjerg Hansen redegjorde indledningsvis for de forskellige synspunkter. Ved afstemning om punkt 6 (”Generalforsamlingen finder, at vedtægtsændringen 11. februar blev behandlet proceduremæssigt ulovligt.”) fordelte stemmerne sig således:

 • 6 Ja
 • 38 Nej
 • 1 blank

Da punktet skulle besluttes med simpelt flertal, var der ikke grundlag for at stemme om mere. Ændringerne vedtaget ved den ordinære generalforsamling 11. februar 2022 står ved magt og kan ses i vedtægterne her.

BAGGRUND FOR INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling 11. februar stillede bestyrelsen forslag om nyt navn. Nemlig til Kvanløse & Omegns Beboerforening (§ 1) som omtalt i vores januar-folder (klik evt. her for at gense den). For succes i nutiden er ingen garanti for succes i fremtiden. Derfor forsøger vi i rette tid at så frøene til fortsat succes ved at tage pejling af den udvikling, vi ellers ser for foreninger på landet. De fleste har det skidt. Derfor stillede vi også forslag om at udvide vores medlemsområde til alle, der bor på landet eller i landsbyer i en afstand på op til 5 km fra Kvanløse by (§3). KLIK HER FOR AT SE KORT.

Hvorfor dette forslag? Jo, i dag er der 5 km fra ’Kvanløse Centrum’ (her defineret som området omkring kirken/Tingstedet) til den yderste kant af Kvanløse Sogn. Men der er masser af husstande inden for en afstand af 5 km – fx i Vinstrup – der ikke i dag kan opnå fuldt medlemskab. Det synes vi er uhensigtsmæssigt.

Samtidigt er vi en ’landforening’, hvilket vi gerne vil markere ved at sige ’i landsbyer eller på landet’. Så Vipperød er ikke med, selv om dele af den ligger inden for de 5 km. Men hvis andre inden for cirklen på kortet, der bor i nogle af landsbyerne eller på landet, gerne vil være med, betale kontingent og deltage i det frivillige arbejde, synes vi også, at de skal have lov til at være med på lige fod med os andre.

Så ’& Omegns Beboerforening’ er for at gøre foreningen mere attraktiv og rummelig samtidigt med, at ’beboere, der bor i landsbyer eller på landet i en afstand på op til 5 km fra Kvanløse by.’ indbyder til et stærkere fællesskab på tværs af gamle sogneskel. Samlet skal det bidrage til at fremtidssikre foreningen og dens levedygtighed, så vi ikke lider samme skæbne som så mange andre foreninger.

Forløbet efter generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag efter en god debat vedtaget med 81 % af de afgivne stemmer. Niels Bjerg Hansen rettede kort tid derefter henvendelse til bestyrelsen, da han fandt, at vedtægtsændringen ikke var blevet behandlet korrekt. Ved møde 22. februar drøfte bestyrelsen henvendelsen fra Niels. En enig bestyrelse var og er af den opfattelse, at der ikke er gjort noget forkert i forhold til ordlyden af foreningens vedtægter (Se evt. vedtægerne her: FØR ÆNDRING / EFTER ÆNDRING). Efterfølgende har over 10% af medlemmerne anført af Niels Bjerg Hansen 11. marts benyttet muligheden til at bede om, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Helt konkret har de skrevet følgende:

Undertegnede medlem af Kvanløse Sogns Beboerforening kræver, at bestyrelsen jf. vedtægternes § 5 indkalder til ekstraordinær generalforsamling  med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der ulovligt proceduremæssigt blev behandlet på den seneste ordinære generalforsamling, som selvstændige punkter på dagsordenen. Indkaldelsen skal følges af en konkret og fyldestgørende beskrivelse af forslagene, samt gerne en saglig begrundelse for samme

De mener altså, at vedtægtsændringerne blev ’ulovligt proceduremæssigt behandlet’ på den ordinære generalforsamling. Det mener en enig bestyrelse ikke er tilfældet jævnfør ovenfor. Så dét skal vi i første omgang stemme om i punkt 6. Simpelt flertal vil her være afgørende. Derfor er det også vigtigt, at så mange medlemmer som muligt møder op, så vi får en afstemning, der er så repræsentativ som muligt:

 • Hvis et flertal af de fremmødte husstande finder, at ændringerne blev ‘ulovligt proceduremæssigt behandlet’, skal vi igen stemme om vedtægtsændringer i to separate afstemninger (punkt 7).
 • Hvis et flertal af de fremmødte husstande ikke finder, at ændringerne blev ‘ulovligt proceduremæssigt behandlet’, skal vi ikke stemme om dem igen, og vi går direkte til punkt 7. Evt.

Da ikke alle medlemmer var til stede på generalforsamlingen, har bestyrelsen udarbejdet en mere fyldig begrundelse for forslaget om at ændre vedtægterne, så baggrund og mening forhåbentligt står helt klar.

>> KLIK HER FOR AT LÆSE BESTYRELSENS UDDYBENDE FORKLARING

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00 på Concura,  Ringstedvej 239 (skolen).

Deltagelse kræver, at man har indbetalt 2022-kontingent. Én stemme pr. husstand.

Indkaldelse og uddybende forklaring er også runddelt/-sendt til alle medlemmer 26.-27. marts 2022.

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Velkomst ved formand Jens E. Jørgensen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Redegørelse fra formanden.
 5. Redegørelse fra Niels Bjerg Hansen, der er talsmand for dem, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt.
 6. Afstemning om, hvorvidt ”Generalforsamlingen finder, at vedtægtsændringen 11. februar blev behandlet proceduremæssigt ulovligt.”
  A. Finder et flertal ikke dette, går vi til 7. Evt.
  B. Finder et flertal dette, går vi til pkt. 7 med afstemning om bestyrelsens forslag til ændring af hhv. vedtægternes §1 og §3 i to separate afstemninger. Der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse.
 7. Afstemning / Evt.
 8. Evt.

VED EVT. AFSTEMNING I PUNKT 7 SKAL DER STEMMES OM FØLGENDE VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Afstemning 1

§1. Foreningens navn er Kvanløse Sogns Beboerforening,

foreslås ændret til

§1. Foreningens navn er Kvanløse & Omegns Beboerforening,

Afstemning 2

§ 3. Som medlemmer optages beboere i Kvanløse Sogn, som er myndige. Medlemskab tegnes for ét kalenderår ad gangen og skal således aktivt fornys hvert år. Medlemskab gælder alle husstandens myndige personer. Beboere, der flytter fra Kvanløse Sogn, kan fortsat bevare medlemskabet, såfremt de har boet i Kvanløse Sogn i minimum 5 år.

foreslås ændret til

§ 3. Som medlemmer optages beboere i Kvanløse Sogn samt beboere, der bor i landsbyer eller på landet i en afstand på op til 5 km fra Kvanløse by. Medlemmer skal være myndige. Medlemskab tegnes for ét kalenderår ad gangen og skal således aktivt fornys hvert år. Medlemskab gælder alle husstandens myndige personer. Beboere, der flytter fra Kvanløse Sogn, kan fortsat bevare medlemskabet, såfremt de har boet i Kvanløse Sogn i minimum 5 år.